top of page

תקנון השתתפות בהגרלה

קבוצת Omri's House (להלן:"Omri's House"), תערוך הגרלה נושאת פרסים, בעמוד הפייסבוק שלה, בכתובת  https://www.facebook.com/groups/omrish ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בהגרלה  לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

מהי הגרלה?

 1. במהלך תקופת ההגרלה יצטרכו המשתתפים להיות חברים בקבוצת הפייסבוק Omri's House ולצרף כמה שיותר חברים שלהם לקבוצה.  

 2. הפרס הינו מוצר לבית חכם

 3. קביעת הזוכים בהגרלה, תבוצע על ידי Omri's House , והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה..Omri's House שומרת לה את הזכות לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.

 4. מובהר כי כל משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד במשך כל תקופת ההגרלה. 

מי יכול להשתתף?

 1. כל אדם מעל גיל 18 אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה עצם ההשתתפות, מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.

 2. כדי להשתתף בהגרלה, על המשתתף להיות חבר בקבוצת הפייסבוק של Omri's House בפייסבוק, רק גולש שחבר בקבוצה יהיה רשאי להשתתף בתחרות!

כיצד משתתפים?

 1. כל משתתף אשר יבקש להשתתף בהגרלה, יידרש להיכנס לקבוצת הפייסבוק של Omri's House, ולעשות לייק בדף העסקי של Omri's House ולצרף כמה שיותר חברים שלהם לקבוצה.  

 2. הפעילות תתקיים עד סוף החודש- ה-20/11. הודעה בדבר זכייה בפרס תפורסם, תוך 48 שעות ממועד סיום ההגרלה, בפוסט פרסום הזוכה בקבוצה.

 3. לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע Omri's House לזוכה על אופן מסירת הפרס באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף הזוכה.

 4. לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר במסגרת הפרטים האישיים ע"י הצגת תעודת זהות, וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס.

 5. Omri's House תהא רשאית לפסול, מועמד לזכייה, אשר לא הגיע לקבל את הפרס, תוך 30 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על זכייתו, הפרס יימסר לזוכה במיקום מרכזי קרוב לאזור מגוריו, באחריות הזוכה לאסוף את הפרס.

 6. חלוקת הפרסים הינה באחריות Omri's House אולם Omri's House /או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרסים ולכל תקלה, אבדן ו/או נזק שעשוי להיגרם למקבלי הפרסים או למי מטעמם. לא תינתן תעודת אחריות לפרסים, ולא תחול על Omri's House כל חובה למתן שירות ו/או אחריות לפרסים.

 7. Omri's House תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים שזכו בפרסים ותמונותיהם בכל סוגי המדיה על פי שיקול דעתה ועצם השתתפות בהגרלה הינה אישור לכך.

 8. ההגרלה אינה פתוחה לעובדי Omri's House ובני משפחותיהם .

 9. הפרסים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה בכל דרך שהיא, Omri's House אינה מחויבת לסכום הזכייה והיא רשאית לשנות את סוג הפרס ללא התראה מראש.

כללי-

 1. ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בהגרלה. Omri's House ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בהגרלה בגין ו/או בקשר להשתתפותם בהגרלה ו/או בגין השימוש באתרי ההגרלה.

 2. Omri's House אינה אחראית, לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בהגרלה.

 3. משתתף שנרשם להגרלה, מתחייב לשפות את Omri's House או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתמש במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.

 4. הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההגרלה.

 5. Omri's House רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו .

 6. תקופת ההגרלה לגבי כל סוג הגרלה תתפרסם מעת לעת בקבוצת Omri's House בפייסבוק (להלן: "תקופת ההגרלה").

 7. Omri's House תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת ההגרלה (כל הגרלה) או לבטלה לחלוטין . הודעה על כל שינוי בתחרות תפורסם בקבוצת Omri's House בפייסבוק.

 8. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד Omri's House,  בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.

 9. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי ההגרלה כמפורט בתקנון.

 10. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, שOmri's House תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו בהגרלה, לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד´. במידה והמשתתף אינו מעוניין בכל, עליו להודיע על כך בכתב לOmri's House.

 11. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

 12. כול מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי Omri's House בלבד.

bottom of page